อาคารเซี่ยงไฮ้ยูเนี่ยนเพย์

พื้นที่วัสดุ: 800 m²

ขนาดสินค้า: 2000*1000
จุดเปลี่ยนอุณหภูมิกระจกหรี่แสงเปลี่ยนสีที่ควบคุมอุณหภูมิ 35 ℃

โครงสร้างผลิตภัณฑ์: 8+2M+6+1.52PVB+6 (กระจกอัลตร้าไวท์)

พารามิเตอร์แก้ว: อัตราการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้: 85 %

ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนของพลังงานแสงอาทิตย์:หลังจากการเปลี่ยนสี≤0 25 ก่อนเปลี่ยนสี≤0 74

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน: ≤4.69W/(m²·K)