อาคารศูนย์ฝึกอบรมครูคุนซาน
เกรด: Class A พื้นที่วัสดุ: 202m² ประเภทวัสดุ: กระจกเปลี่ยนสีควบคุมอุณหภูมิ (thermotropic) ขนาดผลิตภัณฑ์: 1484 * 1484 โครงสร้างผลิตภัณฑ์: 6 + 2M + 6 โปร่งใสสูง LOW-E+12A+6+1.14PVB+6 ( แก้วซุปเปอร์ไวท์) อัตราการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ ทีวี: 0.88 (โปร่งใส), 0.13 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจากแสงอาทิตย์ SHGC: 0.74 (โปร่งใส), 0.25 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนส่วนกลาง K [W/m2 K]: 4.69
 1