Chongqing Collaborative Innovation Zone - อาคารห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของฐานบ่มเพาะอุตสาหกรรมร่วม
ประเภทวัสดุ: กระจกปรับแสงเปลี่ยนสีแบบควบคุมอุณหภูมิ (ที่เกิดจากความร้อน) พื้นที่วัสดุ: 4,500 ตร.ม. ² วันที่สร้างเสร็จ: มีนาคม 2565 ขนาดผลิตภัณฑ์: 1484 * 1484 โครงสร้างผลิตภัณฑ์: 6 + 2M + 6 โปร่งใสสูง LOW-E+12A+6+1.14 PVB+6 (แก้วซุปเปอร์ไวท์) อัตราการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ ทีวี: 0.88 (โปร่งใส), 0.13 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจากแสงอาทิตย์ SHGC: 0.74 (โปร่งใส), 0.25 (การทำให้เป็นละออง) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนส่วนกลาง K [W/m2 K]: 4.69
 1